Genel Bilgiler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Biyoloji Bölümü Genel Bilgiler 
Kuruluş ve Gelişme
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Biyoloji Bölümü ilk olarak, 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Eğitim faaliyetlerine ilk kez, 1998–1999 eğitim-öğretim yılında, Engindere mevkiinde Çıraklık Eğitim Merkezi olarak yapılan binada 40 öğrenciyle başlanmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetleri, 2002 yılında Milli Piyango Eğitim Kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan fakülte binasında sürdürülmüştür. 2006 yılında ise Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretime devam edilmiştir. Üniversitemiz 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Kanunu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almıştır.
RTEÜ Biyoloji Bölümü; Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Anabilim Dallarından oluşan, farklı disiplinlerle işbirliği içerisinde biyolojik süreçlerle ilgili bilinmeyenlere cevap arayan, multidisipliner çalışmaların yürütüldüğü bir bölümdür. Biyolojik bilimlerle ilgili çeşitli alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde geniş bir deneyime sahip üç profesördört doçentbeş yardımcı doçent ve beş araştırma görevlisinden oluşan prestijli akademik kadrosu ve yeni nesil teknolojik alt yapı ve ekipmanlar ile donatılmış laboratuvarlarında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci yetiştiren bölümümüz, öğrencilerimizin ferah dersliklerde, laboratuvar araştırmaları ve arazi çalışmaları ile beraber, çevre ile birebir etkileşim içerisinde, teorik ve uygulamalı şekilde, karmaşık biyolojik süreçleri, sistemleri ve organizmaları moleküler ve hücresel seviyede anlayabilmelerini sağlayan modern bir anlayışla eğitim vermektedir.
 
Vizyon
 
RTEÜ Biyoloji Bölümü, kuramsal ve uygulamalı yöntemler ile biyolojinin temel kavramlarını öğretmek ve öğrencileri çağdaş bilgilerle donatmaktır. Uluslararası standartlarda Genel biyoloji, Botanik, hidrobiyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve zooloji konularında eğitim vermek ve bunları biyoteknolojik süreçlere uygulayarak bu sahaların özellikli konularında lider olmak vizyonu ile hedef ve misyonunu oluşturmuştur.
 
Hedef ve Misyon
 
Bilimsel niteliği yüksek, akademik ve bilim etiğine saygılı uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapabilen, yaratıcı düşünceye sahip, öğrenciyi araştırmaya teşvik eden, kendini yenileyebilen, öğrenci-öğretim elemanı ilişkisinin kurulduğu bir öğretim kadrosu oluşturmak. Öğrencilere lisans düzeyinde genel biyoloji, botanik, hidrobiyoloji, moleküler biyoloji ve mikrobiyoloji ve zooloji alanında uluslararası standartlarda eğitim vererek Avrupa ve dünya üniversitelerinde veya çalışma alanlarında görev yapabilecek bilgi ve tecrübeyle donanımlı, ilgili endüstri ve eğitim kuruluşlarında görev almaya hazırlamak.
Öğrencilere kişisel gelişim imkânı, bilimsel düşünme ve bilimsel özgürlük sağlayarak öğrenci araştırmalarını destekleyen ve teşvik eden, işbirliğini özendiren, öğrenciyi çalışabileceği sektörlerle tanıştıran bir eğitim ortamı yaratmak.
Lisansüstü düzeyde genel biyoloji, botanik, hidrobiyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, zooloji, ve bunların biyoteknolojilere uygulanma alanlarında araştırma ve proje oluşturma yetkinliğini kazandırmak ve bilimsel toplantılar, seminerler ve kongreler düzenleyerek öğrencilerin ve öğretim üyelerinin sürekli eğitimine katkıda bulunmak.
Hedefleri iyi tanımlanmış, uluslar arası düzeyde ve nitelikte ders programlarını yürütebilen çağdaş teknik ve ekipmanlarla donatılmış laboratuvar ve dersliklerde eğitim ve araştırma yapan, modern kütüphaneli, bölümü dışarıda tanıtarak kamuoyu oluşturabilen bir bölüm kurmak bölümümüzün misyon ve hedeflerini oluşturmaktadır.
 
Program Dili: Türkçe
 
Mezuniyet için Gerekli Şartlar: Mezuniyet için öğrencilerin zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan 155 kredilik (240 AKTS) lisans programını tamamlamaları ve ortalamalarının en az 2.00 olması gerekmektedir.
 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
 
Genel Biyoloji
Genel Botanik
Genel Zooloji
Genel Mikrobiyoloji
Bitki Coğrafyası
Bitki Anatomisi ve Morfolojisi
Biyoistatistik
Biyokimya
Bitki Embriyolojisi
Bitki Ekolojisi
Entomoloji
Omurgalı Hayvan Sistematiği
Hayvan Histolojisi
Genetik
Moleküler Biyoloji
Bitki Fizyolojisi
Tohumlu Bitkiler Sistematiği
Biyoteknoloji
Sistematiğin Esasları
Hayvan Fizyolojisi
Tohumsuz Bitkiler Sistematiği
Hücre Biyolojisi
Viroloji
 
Bölüm Anabilim Dallarında Yürütülen Belli Başlı Bilimsel ve Akademik Çalışmalar:
 
 Camellia sinensis (çay) bitkisi üzerine ekolojik, fizyolojik ve moleküler düzeyde çeşitli çalışmalar
Endemik bitkilerin tanımlanması ve sistematiği.
Bitkilerde stres fizyolojisi
Bitki Biyoteknolojisi
Bitki Ekolojisi
Bitkilerde stres fizyolojisi
Bitkilerin büyüme ve gelişimini etkileyen faktörler
Ekofizyoloji
Çevre Kirliliği
Biyoremediasyon
Bitki moleküler sistematiği
Polen morfolojisi
Bitki anatomisi
Bitki sistematiği
Entomopatojenik virüslere ait genlerin moleküler ve fonksiyonel analizi 
Böcek hücre kültürü
Antimikrobiyal aktivite belirleme
Toprak, hava ve bitki mikroflora (bakteri ve mikrofungus) izolasyon/identifikasyon
Laktobasillerin izolasyonu ve karakterizasyonu
Bakteriyosin ve bakteriyofaj tarama ve karakterizasyonu
Biyokontrol ajan olarak bakteri (Bacillus sp. vb) ve mantar (Trichoderma sp.) izolasyonu/karakterizasyonu
Arı ve arı ürünlerinde sterilizasyon kontrolü
Arı bakteriyel hastalıklarının (Amerikan ve Avrupa yavru çürüklüğü) etkenlerinin izolasyon ve biyotiplendirilmesi
Metabolik mühendislik yaklaşımı ilelignoselülozik biyokütleden biyoyakıt üretimi.
Rekombinant enzim karakterizasyonu.
Antibiyogram 
Antibiyotik direnci ve direnç genlerinin belirlenmesi
Biyokimyasal Ekoloji
Entomoloji
Vektör Ekolojisi
Epidemiyoloji
Amfibi ve Sürüngen Ekolojisi
Türkiye'deki çift yaşarların (amfibiler) ve sürüngenlerin filocoğrafik sistematiği
Mikrosatellit belirteçler ile populasyon genetiği analizi
Amfibiler moleküler belirteçler ile filogenetik ilişkilerin açığa çıkarılması
Populasyon ekolojik parametrelerinin incelenmesi
İskelet Kronolojisiyle Yaş Tayini ve ekolojik niş modellemesi kullanılarak dağılımlarının hangi iklimsel parametrelere ve çevresel etmenlere dayanarak değişiklik gösterdiğinin belirlenmesi
Koruma Biyolojisi
Hayvan Sistematiği 
Hayvan Ekolojisi
 
Biyoloji Bölümünde;
  • Botanik
  • Genel Biyoloji
  • Hidrobiyoloji
  • Moleküler Biyoloji
  • Zooloji
  •  
Anabilim Dalları bulunmaktadır.
 
İş ve İstihdam Olanakları:  
 
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında Biyologların iş ve görev tanımları şu şekilde yapılmıştır; Biyologlar Sağlık kurum ve kuruluşlarında hematoloji, endokrinoloji, immünoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, bakteriyoloji, parazitoloji, genetik, moleküler biyoloji, anatomi, patoloji, histoloji, sitoloji, embriyoloji, morfoloji, toksikoloji, metabolizma, biyoistatistik, tıbbi biyoloji, kan ve kan ürünleri, biyolojik ürünler, infertilite laboratuvarları gibi alanlarda görev alır. Canlı organizmalar hakkında bilgiyi artırmak, yeni bilgiler ortaya koymak, yeni ürünler, işlemler ve teknikler geliştirmek amacıyla yapılan bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmalarında görev alır. Biyoteknolojik araştırma-geliştirme çalışmalarında görev alır. Bilimsel araştırmalarda; problemin tanımlanması, amacın belirlenmesi, hipotezin geliştirilmesi, deney ve testlerin tasarlanması ve yürütülmesi ile elde edilen verilerin analiz edilerek sonuçlarının yorumlanması, bu doğrultuda tıbbi alanda uygulanmasına yönelik öneriler geliştirilmesi ve raporlanmasında görev alır.
Bu tanım kapsamında Lisans eğitiminin sonunda gerekli yeterlilikleri sağlayarak mezun olan Biyoloji Bölümü mezunlarına  “Biyolog” unvanı verilmektedir. Biyologlar Devlet ve özel hastane laboratuvarlarında, Özel tıbbi tahlil ve test laboratuvarlarında, Tarım Orman ve Çevre Bakanlıkları ile Sağlık Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeleri, İlaç ve Medikal firmalarında ayrıca Gıda üretimi için yasal izni olan şirketlerde istihdam olanaklarına sahiptirler. Bunun yanı sıra Pedagojik Formasyon alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında ve özel okullarda biyoloji öğretmeni olarak ve lisans eğitimi devamında YL ve Doktora eğitimi ile beraber üniversitelerde akademisyen olarak akademik alanda çalışmalarını sürdürme imkânları da mevcuttur.